لوگو پژوهشگاه هنر مقدس ۱

لوگو پژوهشگاه هنر مقدس

این لوگو به سفارش پژوهشگاه هنر مقدس استان اصفهان توسط خانم مهندس کاروان طراحی و اجرا شده .